algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: ieder aanbod van Wiljan Schreurs Fitness aan Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst, welk aanbod door Wiljan Schreurs Fitness op elektronische wijze (per e-mail) aan Afnemer wordt toegezonden en/of welk aanbod door Wiljan Schreurs Fitness op haar website is geplaatst. 
  1. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Wiljan Schreurs Fitness een Overeenkomst aangaat (ongeacht het geslacht hierna aan te duiden in mannelijk enkelvoud). 
  2. Coaching sessie: de sessies waarin de uitvoering van de coaching door Wiljan Schreurs Fitness in het kader van de Overeenkomst plaatsvindt. Dit betreft zowel groepssessies als 1-op-1 sessies. 
  3. Coaching traject: coaching door Wiljan Schreurs Fitness in het kader van het succesvol afvallen, zonder daarvoor je sociale leven volledig op te geven. Het Coaching traject bestaat uit een reeks van sessies. 
  4. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Wiljan Schreurs Fitness en Afnemer tot stand komt. 
  5. Schriftelijk: zowel een door partijen ondertekend document, als een elektronisch, contract via Apotheo (e-mail)bericht of “WhatsApp” bericht of “sms” bericht, gericht aan Wiljan Schreurs Fitness resp. Afnemer, waarna de ontvangst, of in geval van overeenstemming, het akkoord, door de andere partij schriftelijk via hetzelfde of een ander communicatiemiddel wordt bevestigd, zulks al dan niet door een reactie daarop. Wiljan Schreurs Fitness: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wiljan Schreurs Fitness (KVK 71343520), gevestigd te (7103 JZ) Winterswijk aan het adres M.vasalisstraat  no. 173. Wiljan Schreurs Fitness verzorgt online trainingen en begeleiding op het gebied van online verkoopkanalen. 
  6. Tarief: het op de Website en/of in het Aanbod genoemde bedrag dat Afnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden verschuldigd is aan Wiljan Schreurs Fitness. 
  7. Website: de website waarop Afnemer het Aanbod van Wiljan Schreurs Fitness kan accepteren door middel van het doorlopen van het aankoopproces: www.wiljanschreurs.nl
 2. Deze Algemene Voorwaarden maken ook deel uit van iedere uit de Overeenkomst voortvloeiende overeenkomst en toekomstige overeenkomsten tussen Wiljan Schreurs Fitness en Afnemer.


Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Afnemer het Aanbod van Wiljan Schreurs Fitness heeft geaccepteerd. Acceptatie van het Aanbod komt tot stand zodra Afnemer de stappen van het online aankoopproces via de Website heeft voltooid. 
 2. Acceptatie van het Aanbod en betaling van het Tarief geschiedt doordat Afnemer op elektronische wijze (via de e-mail en/of via de Website) van het Aanbod kennisneemt en vervolgens een bestelling plaatst en de bijbehorende betaling uitvoert op de wijze zoals aangegeven op de Website. Betaling wordt geacht door Wiljan Schreurs Fitness te zijn ontvangen indien deze is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Wiljan Schreurs Fitness. 
 3. Nadat Wiljan Schreurs Fitness de betaling van Afnemer heeft ontvangen, ontvangt Afnemer automatisch toegang tot de online content welke door Wiljan Schreurs Fitness beschikbaar wordt gesteld in het kader van het Coaching traject. Afnemer ontvangt hiervoor een e-mail met instructies. 
 4. De Overeenkomst kan door Afnemer niet kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering is Afnemer 100 % van de overeengekomen prijs verschuldigd aan Wiljan Schreurs Fitness.


Artikel 3 – Inhoud Coaching Traject, uitvoering van de Overeenkomst

 1. Het Coaching Traject van Wiljan Schreurs Fitness is specifiek ontworpen voor mannen en vrouwen die vetmassa willen verliezen zonder in te leveren op het sociale leven en zonder uren in de sportschool te besteden. Het traject omvat:
  1. Persoonlijke Coaching Sessie: Deze sessies kunnen zowel individueel als in een groepsverband zijn, afhankelijk van de behoeften van de cliënt.
  2. Voedingsbegeleiding: Een op maat gemaakt voedingsplan dat aansluit bij de levensstijl en doelen van de cliënt, rekening houdend met hun voorkeur voor het genieten van leven inclusief sociale activiteiten.
  3. Trainingsschema's: Persoonlijk ontworpen trainingsschema's gericht op effectieve en efficiënte trainingen, met focus op krachttraining.
  4. Digitale Ondersteuning: Toegang tot een online platform waar cliënten hun voortgang kunnen bijhouden, trainingen kunnen loggen en contact kunnen houden met hun coach.
  5. Community Toegang: Toegang tot een besloten community waar cliënten elkaar kunnen ondersteunen, ervaringen kunnen delen en tips kunnen uitwisselen.
  6. Flexibiliteit in Trainingslocatie: De mogelijkheid om te trainen waar het de cliënt het beste uitkomt, met online begeleiding en aanpassingen waar nodig.
  7. Geïntegreerde Levensstijlbenadering: Advies en begeleiding over hoe fitness en gezondheid kunnen worden geïntegreerd in een bourgondische levensstijl, met aandacht voor balans en genot.
  8. Dagelijkse Toegang tot Coach: Dagelijkse mogelijkheid om vragen te stellen aan de coach, voor snelle feedback en ondersteuning.
  9. Resultaatgericht: Het traject is erop gericht om tastbare resultaten te behalen in termen van vetverlies, spieropbouw en algehele fitheid, waarbij de nadruk ligt op duurzame veranderingen en realistische doelstellingen
 2. Het Coaching Traject wordt niet eerder gestart dan nadat Afnemer het Tarief heeft betaald en deze betaling door Wiljan Schreurs Fitness is ontvangen. In geval van betaling in termijnen geldt dat het Coaching Traject start nadat de eerste termijnbetaling door Wiljan Schreurs Fitness is ontvangen. 
 3. Uitvoering van de werkzaamheden door Wiljan Schreurs Fitness vindt uitsluitend online plaats via de communicatiemiddelen “Zoom & Google meet” en ‘WhatsApp & Apotheo”, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt via een ander communicatiemiddel of aan een specifiek adres. 
 4. De werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst worden uitgevoerd door de werknemer(s) en/of bestuurder(s) van Wiljan Schreurs Fitness. Daarnaast is Wiljan Schreurs Fitness gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, derden in te schakelen en/of zich te laten vervangen. 
 5. Wijzigingen van de Overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk overeen worden gekomen en die wijzigingen kunnen enkel worden bewezen door een geschrift. 
 6. De Overeenkomst houdt geen resultaatsverbintenis, maar een inspanningsverbintenis in, omdat de resultaten van het Coaching Traject per Afnemer veranderen en de resultaten mede afhankelijk zijn van de inspanning van Afnemer zelf. Wiljan Schreurs Fitness kan op geen enkele wijze resultaten of omzetcijfers garanderen. Door Wiljan Schreurs Fitness getoonde resultaten uit het verleden en verstrekte prognoses dienen slechts ter illustratie en daaraan kunnen door Afnemer geen rechten ontleend worden.


Artikel 4 – Opname, Online Publicatie en Promotie

 1. Wiljan Schreurs Fitness is bevoegd de inhoud van de coaching sessies middels een video- en/of audio-opname vast te leggen. 
 2. Wiljan Schreurs Fitness is bevoegd de video- en/of audio opnames online te publiceren en te gebruiken voor trainings- en promotiedoeleinden. 
 3. Indien en voor zover er tijdens een coaching sessie vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld waarvan Afnemer niet wenst dat deze online gepubliceerd wordt, dient Afnemer schriftelijk aan Wiljan Schreurs Fitness aan te geven welke informatie door Wiljan Schreurs Fitness niet mag worden gepubliceerd. Op deze informatie is artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
 4. Op de publicatie van gegevens is artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Artikel 5 - Duur en opzegging, tussentijds pauzeren

 1. Behoudens wanneer anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 1 wordt de Overeenkomst aangegaan voor de bepaalde duur van ten minste 1 maand en eindigt deze dan ook van rechtswege na verstrijken van die termijn. 
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk.
 3. Pauzeren is mogelijk, mits er een geldige reden is en met een duur van maximaal 2 maanden. 


Artikel 6 - Betaling, Betaalmiddelen en -termijnen, opschorting

 1. Wiljan Schreurs Fitness biedt Afnemer de betaalmiddel(en) en betaaltermijn(en), welke op de Website staan genoemd. Afnemer kiest bij acceptatie van de Aanbod het door hem gewenste betaalmiddel en de door hem gewenste betalingstermijn op de op de website aangegeven wijze. 
 2. Indien Afnemer kiest voor betaling ineens wordt het gehele bedrag direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina ineens betaald. 
 3. Indien Afnemer kiest voor betaling in termijnen, wordt door Wiljan Schreurs Fitness gedurende de looptijd van het Coaching traject maandelijks een bedrag geïncasseerd via automatische incasso, waarmee Afnemer zicht akkoord verklaart. De eerste termijnbetaling zal direct na acceptatie van de Aanbod via de online betaalpagina plaatsvinden. 
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt, is Wiljan Schreurs Fitness gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat Afnemer alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoet of de Overeenkomst te ontbinden. In dat laatste geval is Afnemer het gehele Tarief, waaronder de resterende termijn betalingen, nog steeds verschuldigd. 
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn en/of bij een mislukte automatische incasso als gevolg van een omstandigheid die voor rekening van Afnemer komt is Afnemer, nadat hij ook na een schriftelijke aanmaning niet tot betaling is overgegaan, voorts alle buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten en proceskosten verschuldigd, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijk door Wiljan Schreurs Fitness gemaakte advocaatkosten. 
 6. De tussen partijen overeengekomen data voor uitvoering van de werkzaamheden door Wiljan Schreurs Fitness zijn geen fatale termijnen. Indien een sessie op de overeengekomen datum geen doorgang kan vinden, stellen partijen in gezamenlijk overleg een nieuwe datum vast. 
 7. Het recht van verrekening en van opschorting van Afnemer wordt uitgesloten. 
 8. Alle in de Overeenkomst en/of het Aanbod bedoelde bedragen zijn EXCLUSIEF BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.


Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

 1. Wiljan Schreurs Fitness is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden ingevolge lid 1 van dit artikel zijn de vorderingen van Wiljan Schreurs Fitness op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval, is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 
 3. Wiljan Schreurs Fitness is bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden op het moment dat Afnemer, nadat aan Afnemer door Wiljan Schreurs Fitness éénmaal een herinnering is verzonden om in contact te treden, gedurende 30 dagen of langer geen contact is opgenomen door Afnemer met Wiljan Schreurs Fitness. In dat geval zijn de vorderingen van Wiljan Schreurs Fitness op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is Afnemer het gehele overeengekomen Tarief verschuldigd. 
 4. Afnemer is enkel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in het geval dat er sprake is van een wezenlijke tekortkoming aan de zijde van Wiljan Schreurs Fitness.Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na uitvoering van enige werkzaamheden door gebreke waarvan het recht tot klagen met betrekking tot deze werkzaamheden vervalt. Indien de uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten en/of werkzaamheden kunnen worden onderverdeeld in verschillende afzonderlijke onderdelen, dan gaat de klachttermijn steeds lopen op het moment dat een van die diensten en/of werkzaamheden verricht c.q. uitgevoerd zijn. 
 2. Afnemer dient Wiljan Schreurs Fitness in staat te stellen eventuele klachten op te lossen en eventuele schade te beperken, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is. 
 3. Indien de melding – zoals omschreven in lid 1 van dit artikel – niet of niet op de juiste wijze is geschied, worden de betreffende diensten c.q. werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd en wordt Wiljan Schreurs Fitness geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te hebben voldaan. Op dat moment vervalt iedere aanspraak van Afnemer op grond van de wet of Overeenkomst tot vergoeding van schade, ontbinding of anderszins.


Artikel 9 – Privacy

 • Wiljan Schreurs Fitness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in de door haar gehanteerde privacyverklaring die op de verwerking van persoonsgegevens door Wiljan Schreurs Fitness van toepassing is. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via de website van Wiljan Schreurs Fitness: https://wiljanschreurs.nl/privacy-policy/#.


Artikel 10 – IE Rechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder – doch niet uitsluitend – modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Wiljan Schreurs Fitness bij de uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Wiljan Schreurs Fitness. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door Afnemer is alleen toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van Wiljan Schreurs Fitness. 

Alle door Wiljan Schreurs Fitness verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Afnemer, zijn enkel te gebruiken door Afnemer en zijn enkel te vermenigvuldigen door Afnemer ten behoeve van eigen gebruik. Alle door Wiljan Schreurs Fitness verstrekte stukken mogen niet door Afnemer zonder voorafgaande toestemming van Wiljan Schreurs Fitness openbaar worden gemaakt of gekopieerd of vermenigvuldigd worden voor derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

Wiljan Schreurs Fitness behoudt zich het recht voor om haar door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11 – Geheimhoudingsplicht 

 1. Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van het Coaching traject, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 2 en 3 van deze Overeenkomst. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie - voor zover dit informatie betreft welke niet aan bod is gekomen tijdens de coaching sessies en/of waarvan Afnemer conform artikel 4 lid 4 van deze Overeenkomst heeft aangegeven dat dit vertrouwelijke informatie betreft- vertrouwelijk zal worden behandeld. Dit betreft zowel de informatie omtrent het bedrijf Wiljan Schreurs Fitness, het bedrijf van Afnemer als de bedrijven van andere Afnemers waarvan Afnemer tijdens het Coaching traject eveneens kennisneemt. 
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om de inhoud van de coaching sessies en/of overige door Wiljan Schreurs Fitness aan Afnemer ter beschikking gesteld materialen openbaar te maken, online of offline te publiceren, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden. 
 3. Bij overtreding van de bepaling in lid 1 en lid 2 van dit artikel door Afnemer verbeurt Afnemer aan en ten behoeve van Wiljan Schreurs Fitness een dadelijk ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opvorderbare boete van € 25.000,- (zegge en schrijven: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van € 1.000,- (zegge en schrijven: duizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Wiljan Schreurs Fitness waaronder maar niet beperkt tot het recht op aanvullende vergoeding van de werkelijk geleden schade.


Artikel 12 – Overmacht en arbeidsongeschiktheid

 1. In geval van overmacht bij Wiljan Schreurs Fitness is zij gerechtigd om naar keuze de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wiljan Schreurs Fitness is daarbij géén schadevergoeding verschuldigd aan Afnemer.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt daartoe – verstaan: stakingen door, dan wel arbeidsongeschiktheid van één van de werknemers en/of bestuurders van Wiljan Schreurs Fitness, voor zover vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is, maatregelen en/of verboden en/of wetswijzigingen door de Nederlandse en/of vreemde overheid, instorting van de (online) markt of economische crisis, niet voorzienbare c.q. voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door één van de werknemers en/of bestuurders van Wiljan Schreurs Fitness gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, oproer, oorlog, boycotten, blokkades, natuurrampen, pandemieën, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, extreme weersomstandigheden, brand, diefstal van materialen benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst en alle omstandigheden waardoor Wiljan Schreurs Fitness niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren. 
 3. In geval van overmacht is Afnemer niet eerder dan een maand na de ingang van de overmachtssituatie gerechtigd om over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Wiljan Schreurs Fitness is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, dan wel enige andere mogelijke verzekering, wordt uitgekeerd. Indien de verzekering niet uitkeert is iedere aansprakelijkheid dan ook uitgesloten. 
 2. In elk geval zal de aansprakelijkheid van Wiljan Schreurs Fitness nimmer het in de Overeenkomst overeengekomen bedrag overstijgen. In geval van een termijnovereenkomst voor langer dan zes maanden geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat Afnemer conform de Overeenkomst over zes maanden gemiddeld genomen – naar keuze van Wiljan Schreurs Fitness de zes maanden vóór of na het moment van het schadebrengende feit – minimaal verschuldigd zou zijn. 
 3. De aansprakelijkheid van Wiljan Schreurs Fitness is steeds beperkt tot directe schade, waaronder – doch niet uitsluitend – schade aan zaken of personen. 
 4. Aansprakelijkheid voor overige gevolgschade en vermogensschade, in welke vorm dan ook, hieronder mede – doch niet uitsluitend – verstaan omzet- en/of winstderving, wordt uitgesloten. 
 5. Elke aansprakelijkheid van Wiljan Schreurs Fitness vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment van het schadebrengende feit, alsmede één jaar na het tijdstip waarop de Overeenkomst is geëindigd door ontbinding, opzegging of anderszins. 
 6. De beperkingen van aansprakelijkheid uit deze Algemene Voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wiljan Schreurs Fitness. 
 7. Afnemer zal Wiljan Schreurs Fitness volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Wiljan Schreurs Fitness die voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst door Wiljan Schreurs Fitness.


Artikel 14 – Ondersteuning na Coaching Traject

 1. Indien en voor zover het door Afnemer gevolgde Coaching Traject binnen zes maanden na afloop van de Overeenkomst geen omzetstijging van minstens de hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag tot gevolg heeft gehad, en Afnemer alle door Wiljan Schreurs Fitness ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig heeft doorlopen c.q. uitgevoerd en alle door Wiljan Schreurs Fitness gegeven adviezen heeft opgevolgd en geïmplementeerd, dan zal Wiljan Schreurs Fitness na schriftelijk verzoek van Afnemer in overleg met Afnemer een begeleidingsplan opstellen en zal Wiljan Schreurs Fitness aan Afnemer ondersteuning bieden totdat er een omzetstijging zichtbaar is van tenminste het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag. In dat geval wordt de Overeenkomst verlengd tot het moment dat de omzetstijging door Afnemer is behaald, op welk moment de Overeenkomst van rechtswege eindigt. Een dergelijk verzoek dient door Afnemer schriftelijk binnen zeven maanden na afloop van de Overeenkomst bij Wiljan Schreurs Fitness te worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen. Indien en voor zover Wiljan Schreurs Fitness redelijkerwijs het vermoeden heeft dat Afnemer onvoldoende inspanningen verricht om tot de genoemde omzetstijging te komen, is Wiljan Schreurs Fitness te allen tijde gerechtigd de nadere ondersteuning te beëindigen.
 2. Om aanspraak te kunnen maken op de in artikel 14 lid 1 beschreven ondersteuning door Wiljan Schreurs Fitness dient Afnemer bereid te zijn om tijdens de duur van het Coaching Traject en/of in de periode waarin de extra ondersteuning wordt geboden, een additionele investering te doen ter hoogte van minimaal 50% van het voor het Coaching Traject verschuldigde Tarief. De bereidheid tot deze investering ziet zowel op goederen die Afnemer reeds aanbiedt als op andere soorten goederen die kunnen bijdragen aan omzetstijging.
 3. De bewijslast van de stelling dat het Coaching Traject voor Afnemer geen omzetstijging van minstens de hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag tot gevolg heeft gehad en van de stelling dat alle door Wiljan Schreurs Fitness aan Afnemer ter beschikking gestelde content en opdrachten volledig zijn doorlopen, rust op Afnemer. In het geval dat Afnemer aanspraak maakt op verdere ondersteuning zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, dient Afnemer aan Wiljan Schreurs Fitness volledige inzage te geven in diens financiële administratie c.q. omzetcijfers en dient Afnemer middels schriftelijke verslaglegging aan te tonen dat alle ter beschikking gestelde content en opdrachten zijn voltooid, bij gebreke waarvan het recht op verdere ondersteuning komt te vervallen.
 4.  Artikel 14 lid 1 en artikel 14 lid 2 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op uitgebleven omzetstijging, indien en voor zover Afnemer producten en/of diensten verkoopt welke seizoensgebonden zijn en de omzetstijging is uitgebleven vanwege de omstandigheid dat het product en/of diensten in een bepaald seizoen niet of minder verkocht wordt.
 5. Artikel 14 lid 1 en artikel 14 lid 2 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op uitgebleven omzetstijging, indien deze uitgebleven omzetstijging het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening en risico van Afnemer komt. 
 6. Onder de omzetstijging als genoemd in artikel 14 lid 1 wordt verstaan de cumulatieve omzetstijging, waarbij na een periode van één jaar (zes maanden tijdens het Coaching Traject en zes maanden na afloop van het Coaching Traject) tenminste een verhoging van de omzet te zien is ter hoogte van het door Afnemer voor het Coaching Traject betaalde bedrag. Hierbij wordt gekeken naar de omzetstijging ten opzichte van de omzet van het aan het Coaching Traject voorafgaande jaar.Artikel 15 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Breda.